Persondatapolitik i Aars City Fitness

Senest opdateret: 1. december 2018

Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig som registreret om Aars City Fitness behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:

Aars City Fitness
Aars City Center
Søndergade 31, 1.sal
9600 Aars
CVR-nr. 35 80 93 92

Hvilke oplysninger indsamler Aars City Fitness?

Aars City Fitness indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, afhænger af konteksten af dine interaktioner med os. Nogle af disse personoplysninger er obligatoriske for oprettelse og administration af dit medlemskab hos os og kræver som sådan ikke et eksplicit samtykke. Vi indsamler derudover ikke personlige oplysninger om dig uden dit udtrykkelige samtykke hertil.

Aars City Fitness indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig, uden dit særskilte samtykke. Det betyder, at du ikke kan indgå eller opretholde et medlemskab i Aars City Fitness, uden at afgive disse personlige oplysninger:

  • De oplysninger du afgiver, når du melder dig ind i Aars City Fitness (fulde navn, bopæl, mailadresse, telefonnummer, CPR-nummer, betalingsoplysninger, evt. firmarelation).
  • Oplysninger om din besøgshistorik i vores centre samt information om dine tilkøb i Aars City Fitness (antal besøg, holddeltagelse, køb af bootcamps og personlig træning).
  • Indholdet af korrespondancer og sagsbehandling mellem dig og Aars City Fitness medarbejdere vedrørende dit medlemskab.

Hvad bruger Aars City Fitness dine personoplysninger til?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere dit medlemskab. Vi bruger blandt andet dine data, når vores medlemssystem skal kunne genkende dig som medlem i vores centre, eller når du i medlems-app kan til- og afmelde dig holdtræning.

 

Hvem videregiver Aars City Fitness dine oplysninger til?

Aars City Fitness videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du enten udtrykkeligt samtykker hertil, det er til brug for opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem dig og Aars City Fitness, Aars City Fitness er retligt forpligtet hertil, eller såfremt det er af hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Typisk vil videregivelse ske til offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, inkassofirmaer, advokatfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber.

Aars City Fitness benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af Aars City Fitness. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover fortrinsvist databehandlere indenfor EU/EØS. I det omfang vi benytter databehandlere lokaliseret i andre lande, sker det kun hvis disse databehandlere efterlever EU’s regler om persondatabeskyttelse (GDPR).

Aars City Fitness videregiver endvidere systemlogfiler og andre data til politiet i forbindelse med en evt. efterforskning af strafbare handlinger i vores centre.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun dig selv og kontraktansatte medarbejdere i Aars City Fitness, har adgang til dine personoplysninger og sidstnævnte kun i det omfang, at deres jobfunktion kræver dette.

Der hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, opbevares dine data i krypteret form.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Aars City Fitness på info@AarsCityFitness.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til tilbagetrækning af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække et afgivet særskilt samtykke tilbage.

Ret til at klage
Hvis du mener, at Aars City Fitness har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du vælge at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller på mail til dt@datatilsynet.dk.