Medlemsbetingelser i Aars City Fitness

§1. Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og må IKKE benyttes af andre end medlemmet eller overdrages til andre. Træning uden medlemskab anses som butikstyveri og anmeldes. Ethvert misbrug af dit medlemskab kan medføre et gebyr på kr. 750,- pr. overtrædelse. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares et billede af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kreditkortnummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Aars City Fitness.

§2. Medlemschip og kort: Medlemschippen skal indlæses i chiplæseren for at få adgang til centret. Mister eller beskadiges medlemschip, skal der laves et nyt mod betaling af gældende pris for medlemschip.

§3. Varighed: PBS- og Dibs-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges (jf. opsigelse af PBS- og Dibs-medlemskaber). Kontante medlemskaber kan IKKE opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Klippekort udløber automatisk efter 6 måneder. Medlemskaber er personlige og refunderes IKKE.

§4. Betaling: Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales for den samlede pris for aftaleperiode. Ved oprettelse af et PBS-/DIBS-medlemskab betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling via PBS. Herefter bliver ydelsen trukket d. 1 i hver måned. Ved betaling via PBS / Dibs opkræves et betalingsgebyr efter gældende takst. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt PBS / Dibs. Hvis Aars City Fitness er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter gældende takst. Aars City Fitness fastlægger det til enhver tid gældende kreditmaksimum.

§5. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved PBS- og Dibs-medlemskabet ikke til den aftalte tid, udstedes en betalingspåmindelse og et rykkerbrev til medlemmet på SMS og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Udmeldelse kan kun ske ved personlig fremmøde i receptionens åbningstid. Det skyldige beløb kan ikke godskrives af Aars City Fitness.

§6. Bero: Et PBS- og Dibs-medlemskab i Aars City Fitness  kan til enhver tid sættes i bero, med tidligste start efter løbende måned plus én måned. Berosættelsen kan foretages i højst 6 måneder, mod betaling af det til enhver tid gældende gebyr. Foretagelse af bero skal ske i receptionen, hvor bero-blanket udfyldes. Denne er gyldig for dokumentation for bero-perioden, når Aars City Fitness har kvitteret for modtagelsen. Der skal altid angives såvel start- som slutdato for beroperioden. Endvidere kan et medlemskab i Aars City Fitness gebyrfrit sættes i bero mod fremvisning af lægeerklæring, der dokumenterer at medlemmet ikke bør træne i en nærmere angivet periode. Lægeerklæringen skal altid angive en start og slutdato for beroperioden og skal fremvises til personalet i Aars City Fitness. Kontante medlemskaber kan ikke berosættes. Beroperioden løber indtil slutdatoen, men kan dog aktiveres inden.

§7. Opsigelse/ændring af medlemskaber: Medlemskaber kan til enhver tid opsiges/ændres med et varsel på løbende måned plus én måned. Opsigelse/ændring kan kun ske ved personlig henvendelse i Aars City Fitness indenfor receptionens åbningstider, hvor der underskrives med navn og dato, og der udleveres en kvittering på opsigelsen/ændringen. Denne er gyldig dokumentation for opsigelse/ændring, når Aars City Fitness har kvitteret for modtagelsen. Medlemmet må ikke selv standse betalingen i banken eller afmelde PBS-aftalen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt/ændret, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse/ændring.

§8. Umyndige medlemmer: Er en person under 10 år kan der ikke tegnes medlemskab i Aars City Fitness. Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en forældre eller værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Dette skal gøres ved personligt fremmøde eller ved et underskrive et forældresamtykke udleveres af Aars City Fitness. Unge fra 10 til 14 år skal altid være ifølge med voksen både på hold og ved træning i fitness, dog er egentlige børnehold undtaget.

§9. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Aars City Fitness. Aars City Fitness tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10. Værdigenstande: Aars City Fitness anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i egen taske og i dertil indrettede opbevaringssystem. Aars City bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Al garderobe og opbevaring er på eget ansvar. Aars City Fitness hæfter på intet tidspunkt for beskadigede eller bortkomne ejendele.

§11. Ordensregler: Under træning skal der altid anvendes beklædning og skiftesko der er rene og beregnet til indendørs træning. Ved skiftesko forståes et sæt medbragte ren indendørs træningssko, altså forståes at du ikke træner i de samme sko som du træder ind af døren i. Træning i rene strømpesokker accepteres. Efter brug af træningsmaskinerne skal disse aftørres. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efter brug. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop – eller underkrop. Omgå udstyret med respekt! Efterlad ikke skiver på vægtstangen eller squat-press. Smid ikke med udstyret og optag kun et stykke udstyr eller maskine af gangen således alle kan opnå en sammenhængende og effektiv træning. Husets øvrige regler skal overholdes.

§12. Doping: Aars City Fitness forholder sig retten til at kræve lægeerklæring på, at et medlem er dopingfrit i forhold til listen fra ADD. Lægeerklæringen er for egen regning. Aars City Fitness accepterer IKKE doping. Såfremt du bliver testet positiv, vil du omgående blive bortvist. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse.

§13. Udelukkelse af medlem: Aars City Fitness kan til enhver tid uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping, chikane, hærværk eller udlån af nøglechip eller kort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

§14. Børn og ansvar: Medbringer man børn i Aars City Fitness, er dette på eget ansvar. Her henvises til §9, samt henledes til almen omtanke for medbragte børn og andre brugere. Der er indrettet et børnevenligt område til glade børn ved receptionen. Børn må ikke færdes på egen hånd og SKAL opholde sig i børneområdet, mens mor og far træner.

§15. Afmelding af holdreservation: Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder til holdet, senest 10 min. før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst.

§16. Ændring af medlemsbetingelser: Aars City Fitness kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Ændringer meddeles ved opslag i centeret.

§17. Fortrydelsesret: For køb af medlemskaber på internettet har du 14 dages fortrydelsesret, fra den dag medlemskabet er købt, medmindre du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.
For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du henvende dig i dit lokale center.